Algemene voorwaarden

Artikel  1.

Definities

Onderstaande aanduidingen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:

 1. Opdrachtnemer: de heer Karst Jan Schreuder, handelend onder de naam

Tekada, gevestigd te Groningen aan de Golfslag 41, de gebruiker

van deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen Tekada.

 1. Opdrachtgever: de partij met wie Tekada één of meer overeenkomst(en) aangaat.
 2. De overeenkomst: de overeenkomst met Tekada ter zake (ver)koop, (ver)huur, het verrichten van (een) dienst(en) 

    en/of het verrichten van werkzaamheden.

 

Artikel  2.

Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk originelen, kopieën e.d. zijn overgelegd, is de opdrachtnemer niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.
 4. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht indien de opdrachtnemer er redelijkerwijs en naar omstandigheden en verkeersopvatting op kon vertrouwen dat de opdracht verstrekt zou worden.

 

Artikel  3.

Honorarium, kosten, tarieven.

 1. De honorering van de opdrachtnemer berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.
 2. Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon-, telefax-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer worden gemaakt, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht.
 3. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief  verschuldigde omzetbelasting.
 4. De opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt betaling aan derden via de opdrachtnemer dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is hij gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten. De opdrachtnemer zal kortingen op leveranties van derden doorgeven aan de opdrachtgever.
 5. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan. Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.
 6. De opdrachtnemer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

 

Artikel  4.

Wijziging in de opdracht.

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
 2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden; in dat geval is art. 13 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel  5.

Eigendommen van de opdrachtgever.

 1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet de opdrachtnemer dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

 Artikel  6.

Eigendommen van de opdrachtnemer.

 1. Ontwerpen, presentatiemodellen en /of originele informatiedragers, zoals drukwerkoriginelen, Cd-rom’s, USB-sticks, alsmede moederbanden op magnetische dragers ( diskettes en cassette ), blijven te allen tijde in eigendom van de opdrachtnemer.
 2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en interessen te vorderen, in rekening gebracht.

 

Artikel  7.

Verzending en transport van het uitgevoerde werk.

Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

 

Artikel  8.

Vertrouwelijke informatie.

De opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

 

Artikel  9.

Betaling.

 1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum. 
 2. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
 3. Bij niet naleving van de uiterste betalingstermijn van 30 dagen zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente, conform artikel 6:119a BW in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.
 4. De eigendom der goederen en rechten blijft aan de opdrachtnemer en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan. 
 5. Wanneer de duur van de opdracht langer is dan een maand, of deze uitloopt tot meer dan een maand, is de opdrachtnemer gerechtigd maandelijks een afrekening te verlangen van de opdrachtgever.
 6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 300,– bedragen.

 

Artikel  10.

Retentierecht / verhaal.

De opdrachtnemer, die de goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die de opdrachtnemer besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht op retentie heeft de opdrachtnemer ook in geval de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd c.q. in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de opdrachtgever dan wel in geval de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld. 

 

Artikel  11.

Deellevering.

Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Art  9 lid  1 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel  12.

Verzuim van de opdrachtgever.

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door de opdrachtnemer het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen.

 

Artikel  13.

Overschrijding leveringstermijn.

De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 
Artikel  14.

Annuleringen.

Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien de opdrachtnemer zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door opdrachtnemer in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

 

Artikel  15.

Afname.

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient de opdrachtgever verplicht direct na het gereedkomen van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.
 2. Indien als gevolg van verzuim de opdracht na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door de opdrachtnemer moet worden opgeslagen, kunnen de hiermee gemoeide kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel  16.

Klachten.

 1. Reclames dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na aflevering van de opdracht.
 2. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voorzover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, resp. op andere wijze daarover heeft beschikt.
 3. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag. 
 4. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag de opdrachtnemer voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.
 5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

 

 

Artikel  17.

Aansprakelijkheid.

De opdrachtgever verklaart zich verantwoordelijk voor iedere uitvoering of toepassing van het geleverde en verplicht zich de uitvoerbaarheid daarvan te controleren vóór ingebruikneming. Bij nalaten van controle blijven opdrachtnemer en de door hem ingeschakelde personen gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid, uitgezonderd bij opzet en/of grove schuld.

 

 

 Artikel  18.

Overmacht.

 1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer ontslaat de opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.
 2. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht. 

 

Artikel  19.

Prijswijzigingen.

Wijzigingen van prijzen van materialen en / of halffabrikaten benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden begrepen verandering van lonen en sociale lasten.

 

 

Artikel  20.

Beëindiging door de opdrachtnemer.

 1. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn: 
 1. in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. bij faillissement of surséance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming;
 3. bij liquidatie van zijn bedrijf.
 1. De opdrachtnemer heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht  zonder sommatie en / of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel  21.

Toepasselijk recht.

 1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.